سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ایوون رویا

 


می پرسند که چرا دوستش داری
 

و من جوابی نمی دهم

 

به گمانم این "چرا دوستش داری؟ "

 

احمقانه ترین سوال دنیاست

 

آدم ها بس که عاقلند نمی فهمندکه این " چرا "


برای دوست داشتن اضافه استاصلا خرابش می کندنمی خواهند بفهمند کهدوست داشتن تو حالم را بهتر می کند .....


چهارشنبه 94/12/26 | 12:32 عصر | مائده | نظر
Shik Them