شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
*دختر پاييزي*
رتبه 94
1 برگزیده
1123 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top